కీర్తనలు

 1. ఆలోకయే శ్రీ బాలకృష్ణం - హుసేని - నారాయణ తీర్థ
 2. ఇంతకన్నాందమేమి!?? ఓ రామ! రామ!
 3. ఇదిగో భద్రాద్రి మున్నగు రామదాసు కీర్తనలు
 4. ఎంత మాత్రమున యెవ్వరు తలచిన అంత మాత్రమేనీవు
 5. కృష్ణం కలయ సఖి - ముఖారి - నారాయణ తీర్ధ
 6. కృష్ణా నీ బేగనే బారో - కళ్యాణి - వ్యాసరాయ - శశాంక్
 7. క్షీరాబ్ధి కన్యకకు - - యం.యస్.సుబ్బులక్ష్మి
 8. చక్కని రాజ మార్గము -
 9. చేసినదెల్ల మరచితివో - సుధా రఘునాథన్
 10. జగదానంద కారకా - నాట - త్యాగరాజ - తిరువాయూర్
 11. జగదానంద కారకా - నాట - త్యాగరాజ - యూ. శ్రీనివాస్
 12. జగదానంద కారకా - నాట - త్యాగరాజ - రామాయణం
 13. జగదోద్ధారణ - కాపి
 14. డోలాయాం చల డోలాయాం - యం.యస్.సుబ్బులక్ష్మి
 15. తెలిసితేమోక్షము - తెలియకున్న బంధము
 16. త్యాగరాజ యోగ వైభవం - సుబ్బులక్ష్మి - రంజని గాయత్రి
 17. దుడుకుగల నన్నేదోర కొడుకు బ్రోచురా - గౌళ - త్యాగరాజ
 18. నారాయణతే నమో నమో
 19. నిధి చాలా సుఖమా - కళ్యాణి - త్యాగరాజ
 20. పంచరత్న కీర్తనలు - శ్రీ బాల మురళీ కృష్ణ
 21. పక్కల నిలబడి - త్యాగరాజ కృతి
 22. పరిదానమిచ్చితే - బిలహరి - పట్ణం శుభ్రహ్మణ్య అయ్యర్
 23. పలుకే బంగారమాయెనా - భద్రాచల రామదాసు కీర్తన
 24. పిబరే రామ రసం - శ్రీ బాల మురళీ కృష్ణ
 25. బంటు రీతి కొలువు - హంస నాదం - త్యాగరాజ
 26. బాల కనకమయ - అఠాణ - త్యాగరాజ
 27. బ్రహ్మ కడిగిన పాదము - ముఖారి - అన్నమాచార్య
 28. బ్రోచేవారెవరురా!! యం.యస్.సుబ్బులక్ష్మి
 29. బ్రోవా భారమా - యూ. శ్రీనివాస్ & సుధా రఘునాథన్
 30. భావయామి గోపాల బాలం - యామన్ కళ్యాణి - అన్నమాచార్య
 31. మధురాష్టకం - మిశ్ర కమాజు - వల్లభాచార్య
 32. మాతే మలయాధ్వజ పాండ్య సంజాతే -- యం.యస్.సుబ్బులక్ష్మి
 33. ముద్దుగారె యశోద - కురింజి - అన్నమాచార్య
 34. మైత్రీం భజత, అఖిల హృత్ జైత్రీం |
 35. రఘు వంశ సుధా - కదనకుతూహలం - పట్ణం సుభ్రమణ్య అయ్యర్
 36. రామా నన్ను బ్రోవరా - త్యాగరాజు - హరికాంభోజీ)
 37. వద్దనే వారు లేరు - త్యాగరాజ కృతి
 38. వాతాపి గణపతిం భజేహం - హంస ధ్వని - ముత్తుస్వామీ దీక్షితార్
 39. విరిబోని - భైరవి - అడయప్ప
 40. శ్రీ రామ పాదమా - మాండోలిన్ శ్రీనివాస్ - అమృత వాహిని
 41. శ్రీ మహా గణపతిరవతుమాం - గౌళ - సుబ్బులక్ష్మి
 42. సరసీ రుహాసన ప్రియే - నాట - త్యాగరాజ
 43. సరోజ దళ నేత్రి – శంకరాభరణం – ఆది - సుబ్బులక్ష్మి
 44. సీతమ్మ మాయమ్మ - వసంత - త్యాగరాజ
 45. సీతా కళ్యాణ వైభోగమే - శంకరాభరణం - త్యాగరాజ
 46. నను పాలింప నడచి; - మోహన - త్యాగరాజ
 47. అనురాగము లేని - సరస్వతి - బాల మురళీ కృష్ణ 
 48. అప్ప రామ భక్తియెంతో గొప్పరా!!! -- త్యాగరజ కీర్తన - బాలమురళి
 49. సామజ వరదా - పూచి శ్రీనివాస అయ్యంగార్ - ప్రియా Sisters