Tuesday, November 14, 2006

నవ రసాలు - వాటి రాగాలు (బాపూ చిత్రాలూ... :)

కర్నాటక సంగీతంలో కీర్తనలు ఇష్టమైనప్పుడు ఆ రాగానికి నా భావం, దాని వెనుక భావంతో ఎంత కలుస్తుందో చూడాలని ఈ ప్రయత్నం. ఒకే రాగానికి ఒకటి కంటే ఎక్కువ అనుభూతులు రావచ్చు.

నా పేరుగల రాగం ఏ భావమో తెలుసా? :)
రాగాలు
శ్యామ
మాయా మాళవగౌళ
వసంత

రాగాలు
నాట
అఠాణ
బిలహరి
శంకరాభరణం
బేగడ
దేవ గాంధారి
హంస ధ్వని
రాగాలు
ఆనంద భైరవి
అ-సావేరి
భైరవి
శంకరాభరణం
శివ రంజని
హుసేని
కానడ
కల్యాణి
కమాస్
సహాన
సురతి

రాగాలు
అఠాణ
ఆరభి
రాగాలు
బెహాగ్
సారంగ

రాగాలు
పునాగ వరాళి

రాగాలు
అఠాణ

రాగాలు
హంస ధ్వని
కేదారం
మోహనం

రాగాలు
ఆనంద భైరవి
కానడ
రితి గౌళ
సావేరి
ఘంట
నాద నామ క్రియ
సహాన
వరాళి

భక్తి రసం
రాగాలు
ఖరహర ప్రియ
రేవతి
హంసా నాదం
సావేరి
కల్యాణి (నిధి చాలా)