Sunday, May 17, 2009

గణ స్తుతి


రాగం: హంస ధ్వని (ధీర శంకరాభరణం జన్య)
ఆ: స రి2 గ3 ప ని3 స
అవ: స ని3 ప గ3 రి2 స

తాళం: ఆది
రచయిత: ముత్తుస్వామీ దీక్షితార్


పల్లవి

వాతాపి గణపతిం భజేహం |
వారణాస్యం వరప్రదం శ్రీ ||

అనుపల్లవి

భూతాది సంసేవిత చరణం |
భూత భౌతిక ప్రపంచ భరణం ||
వీతరాగిణం వినత యోగినం (శ్రీ) |
విశ్వ కారణం విఘ్న వారణం ||(వాతాపి)

చరణం

పురా కుంభ సంభవ మునివర ప్రపూజితం |
త్రికోణ మధ్య గతం |
మురారి ప్రముఖాద్యుపాసితం |
మూలాధార క్షేత్ర స్థితం |
పరాది చత్వారి వాగాత్మకం |

ప్రణవ స్వరూప వక్రతుండం |
నిరంతరం నిటిల చంద్ర ఖండం|
నిజ వామకర విధ్రుతేక్షుతండం |
కరాంభుజ పాశ బీజాపూరం |
కలుష విధూరం భూతాధారం |
హరాది గురుగుహ తోషిత బింబం |
హంసధ్వని భూషిత హేరంబం || (వాతాపి)

Thursday, May 07, 2009

My India Series - VI

Indian Armed Forces

India maintains the world's third largest armed forces (after China & USA). The President of India serves as the de jure commander-in-chief of the armed forces while the de facto executive power is held by the Union Government headed by the Prime Minister of India.

Components

 • Indian Army (second largest army in terms of military personnel after China)
 • Indian Air Force (fourth largest air force in the world)
 • Indian Navy (world's fifth largest navy)
 • Indian Coast Guard
 • Paramilitary Forces of India (PMF)
 • Strategic Nuclear Command
 • Integrated Space Cell

Gallantry awards

The highest wartime gallantry award given by the Military of India is the Param Vir Chakra (PVC), followed by the Maha Vir Chakra (MVC) and the Vir Chakra (VrC). Its peacetime equivalent is the Ashoka Chakra.

The highest decoration for meritorious service is the Param Vishisht Seva Medal.*********************************************************

States & Union Territories (administered directly by the central Government) of India:

 • Andaman & Nicobar (UT)
 • Haryana
 • Mizoram
 • Andhra Pradesh
 • Himachal Pradesh
 • Nagaland
 • Arunachal Pradesh
 • Jammu and Kashmir
 • Orissa
 • Assam
 • Jharkhand
 • Puducherry (UT)
 • Bihar
 • Karnataka
 • Punjab
 • Chandigarh (UT)
 • Kerala
 • Rajasthan
 • Chhattisgarh
 • Lakshadweep (UT)
 • Sikkim
 • Dadra and Nagar Haveli (UT)
 • Madhya Pradesh
 • Tamil Nadu
 • Daman and Diu (UT)
 • Maharashtra
 • Tripura
 • Delhi (UT)
 • Manipur
 • Uttar Pradesh
 • Goa
 • Meghalaya
 • Uttarakhand
 • Gujarat

 • West Bengal

 • (~ from
  GOI Directory)

  Some more facts about
  States & Union Territories of India:
  • Rajasthan is the biggest state.
  • Uttar Pradesh is the highest populated state.
  • West Bengal is the most dense state.
  • The highest per capita income in Maharashtra.
  • The fastest growth per capita income in Gujarat
  • Chandigarh is both the capital of Haryana and Punjab, and a separate Union Territory of itself.
  *********************************************************

  There are many diverse ethnic groups among the people of India. The 6 main ethnic groups are as follows.

  1. Negrito

  2. Proto - Australoids or Austrics

  3. Mongoloids

  4. Mediterranean or Dravidian

  5. Western Brachycephals

  6. Nordic Aryans

  Also read more about Ethnic groups in South Asia: Wikipedia

  *********************************************************

  Population

  The population in India as at 0:00 hours on 1st March 2001 stood at 102,70 ,15, 247 persons. With this, India became only the second country in the world after China to cross the one billion mark. ( India is the 2nd most populated country in the world). Although India occupies only 2.4% of the world's land area, it supports over 15% of the world's population.

  Population growth rate: 1.95 per cent (1991 – 2001)

  Population density: 324 persons per square kilometre

  India's estimated population in July 2007: 1,129,866,154 .

  India's population rose by 21.34 % between 1991 - 2001. The sex ratio (i.e., number of females per thousand males) of population was 933, rising from 927 as at the 1991 Census. Total literacy rate in India was returned as 65.38%.

  Life expectancy: 60.4 years (male: 61.8 years, female: 59 years)

  Literacy rate: 65.38 %

  (Kerala has the highest literacy rate of 90.92 %. As per 2001 census all state and Union Territories have achieved a male literacy rate of 60 % and most of the states have attained a female literacy rate of over 50 %).

  (Source: Provisional Population Totals : India . Census of India 2001, Paper 1 of 2001)

  *********************************************************

  Languages spoken: The official language of the Republic of India is Hindi, and its subsidiary official language is English. The individual states can legislate their own official languages, depending on their linguistic demographics.

  India is a multilingual society with 18 principal languages recognised by the constitution. Hindi is the language of a large percentage of people (40 percent), while English is the preferred business language.

  Languages recognised by the Indian constitution:

  1. Assamese.
  2. Bengali.
  3. Gujarati.
  4. Hindi.
  5. Kannada.
  6. Kashmiri.
  7. Konkani.
  8. Malayalam.
  9. Manipuri.
  10. Marathi.
  11. Nepali.
  12. Oriya.
  13. Punjabi.
  14. Sanskrit.
  15. Sindhi.
  16. Tamil.
  17. Telugu.
  18. Urdu.
  *********************************************************

  Classic Dances of India

  Kathak Dance

  Bharata Natyam Dance

  Kathakali Dance

  Kuchipudi Dance

  Odissi Dance

  Chau Dance

  Folk Dances of India

  Dances of Rajasthan
  - Kalbelia Dance
  - Chari Dance
  - Ghoomar Dance
  - Fire Dance
  - Kachhi Gori

  Dances of Gujarat
  - Garba Dance
  - Dandiya Dance

  Dances of Punjab
  - Bhangra
  - Gidda

  Dances of Manipur
  - Manipuri Dance

  Dances of Maharashtara
  - Tamasha/Lavani Dance
  - Dindi Dance

  Dances of Assam
  - Bihu Dance

  *********************************************************

  International airports: Bangalore, Chennai, Hyderabad, Kochi, Kolkata, Mumbai, New Delhi, Thiruvananthapuram, Ahmedabad, Goa, Amritsar, Guwahati.

  Major ports of entry: Kandla, Mumbai, Mormugao, New Mangalore, Kochi, Tuticorin, Chennai, Vishakhapatnam, Paradip, Kolkata, and Haldia.

  *********************************************************

  THE INDIAN ECONOMY

  India is today the second fastest growing economy of the world. The country ranked fourth in terms of Purchasing Power Parity (PPP) in 2005. The business and regulatory environment is evolving and moving towards constant improvement. A highly talented, skilled and English-speaking human resource base forms its backbone. Far-reaching measures introduced by the government over the past few years to liberalise the Indian market and integrate it with the global economy are widely acknowledged. The tenth five year plan document targets a healthy growth rate of above 8% for the Indian economy during the plan period 2002 – 07. According to some experts, the share of the US in world GDP is expected to fall (from 21 per cent to 18 per cent) and that of India to rise (from 6 per cent to 11 per cent in 2025), and hence the latter will emerge as the third pole in the global economy after the US and China. By 2025, the Indian economy is projected to be about 60 per cent the size of the US economy. The transformation into a tripolar economy will be complete by 2035, and India is likely to be a larger growth driver than the six largest countries in the EU to become the third largest economy with a share of 14.3 per cent of global economy by 2015 and graduate to become the “third pole” and growth driver by 2035.

  A growth rate of above 9 % was achieved by the Indian economy during the year 2006-07 and 8.6 % in 2007-08. Many factors are behind this robust performance of the Indian economy since in 2001. High growth rates in Industry & Services sector and a benign world economic environment provided a backdrop conducive to the Indian economy. Another positive feature was that the growth was accompanied by continued maintenance of relative stability of prices.

  ECONOMIC PROFILE:
  GDP at current prices: US$ 1005 billion (2007-08)
  Composition of GDP: Services 56%, Agriculture 22% and Industry 22%
  Estimate of GDP growth: 8.8 percent (2007-08)
  Cumulative FDI inflow: US$ 38.9 million (upto March 2006)
  Foreign exchange reserves: US$ 262.4 billion (October 2007)
  Exchange rate: Rs 39.32 per US$ (November 2007)
  Foodgrain production: 211.8 million tonnes (2006-2007)
  Buffer foodgrain stock: 17.73 million tones (March 2007)

  Principal exports: Traditional exports include cotton yarn and textiles, readymade garments, leather goods, gems and jewellery and agricultural and processed food products. However, chemicals, pharmaceuticals, engineering goods, automotive components, transport equipment, software, electronic goods and manufactured metals constitute the rapidly growing export segments.


  Principal markets for exports: USA, Canada, UK, Germany, Japan, Russia, Belgium, Iran, Kuwait, Saudi Arabia, Chile, Argentina, Brazil, Mexico, China, Hong Kong, Singapore, Thailand, Malaysia and Sri Lanka.

  Imports: US$ 140 billion (2007-08)

  Principal imports: Capital goods, crude oil, lubricants and other petroleum products, precious and semi-precious stones, chemicals, edible oils and fertilizers.


  Principal markets of imports: USA, UK, Japan, Germany, Nigeria, Iran, Kuwait, Saudi Arabia, Brazil, Chile, Egypt, Ghana, South Africa, China, Hong Kong, Singapore, Malaysia and Thailand.

  My India Series - V - Civilian Awards in India

  1. Bharat Ratna
  Bharat Ratna (translates to Jewel of India or Gem of India in English) is India’s highest civilian award, awarded for the highest degrees of national service. This service includes artistic, literary, and scientific achievements, as well as “recognition of public service of the highest order.” The award was established by the first President of India, Rajendra Prasad, on January 2, 1954. The honour has been awarded to forty persons, a list which includes two non-Indians and a naturalized Indian citizen. Tamil Nadu and Uttar Pradesh are the states with the most number of awardees (8 each). The actual award is designed in the shape of a peepul leaf and carries the Hindi-written words “Bharat Ratna” on the front. The reverse side of the medal carries the state emblem and motto. The original statutes of January 1954 did not make allowance for posthumous awards (and this perhaps explains why the decoration was never awarded to Mahatma Gandhi), though this provision was added in the January 1955 statute. Subsequently, there have been ten posthumous awards, including the award to Subhash Chandra Bose in 1992, which was later withdrawn due to a legal technicality, the only case of an award being withdrawn. While there was no formal provision that recipients of the Bharat Ratna should be Indian citizens, this seems to have been the general assumption. There has been one award to a naturalized Indian citizen — Agnes Gonxha Bojaxhiu, better known as Mother Teresa (1980); and two to non-Indians — Khan Abdul Ghaffar Khan (1987) and Nelson Mandela (1990). No one has been conferred with Bharat Ratna since 2001.

  2.Padma Vibhushan
  The Padma Vibhushan is India’s second highest civilian honour. It consists of a medal and a citation and is awarded by the President of India. It was established on January 2, 1954. It is awarded to recognize exceptional and distinguished service to the nation in any field, including government service. As of Feb 2008, 235 people have received the award.
  3.Padma Bhushan
  This is awarded to recognize distinguished service of a high order to the nation, in any field. It stands third in the hierarchy of civilian awards. As of 2008 Feb, 1003 people have received the award.


  4. Padma Shri
  This award is given by the Government of India generally to Indian citizens to recognize their distinguished contribution in various spheres of activity including the Arts, Education, Industry, Literature, Science, Sports, Social Service and public life. (Padma = Lotus, in Sanskrit). As of 2008 Feb, 2095 people have received the award.

  My India Series - IV - Presidents of India

  #
  Name
  Portrait
  Took office - Left office
  Vice PresidentNote
  1 Dr. Rajendra Prasad 26 January 1950 - 13 May 1962 Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Bharat Ratna (1962) Dr. Rajendra Prasad was the first President of independent India. A lawyer turned journalist, He was also an independence activist of the Indian Independence Movement. He served as President of the Constituent Assembly that drafted the constitution India. He was unanimously elected president in 1950 and, after the first general election (1952), was chosen by an overwhelming majority of the new electoral college; in 1957 he was elected to a third term. Prasad was the only president who took oath 26 January & elected for three terms in office.
  2 Dr. Sarvepalli Radhakrishnan 13 May 1962 -13 May 1967 Dr. Zakir Hussain Bharat Ratna (1954) Dr. Radhakrishnan was a prominent philosopher, writer, a Knight of the Realm and also held the position of vice chancellor of the Andhra University and Banaras Hindu University. He was also made a Knight of the Golden Army of Angels by Pope Paul VI.
  3 Dr. Zakir Hussain 13 May 1967 - 3 May 1969 Varahagiri Venkata Giri Bharat Ratna (1963) Dr. Zakir Hussain was vice chancellor of the Aligarh Muslim University and a recipient of Padma Vibhushan and Bharat Ratna. He died before his term of office was ended.

  Varahagiri Venkata Giri * 3 May 1969 - 20 July 1969
  Giri was appointed as acting president following the death of Hussain. He resigned in a few months to take part in the presidential elections.

  Muhammad Hidayatullah * 20 July 1969 - 24 August 1969
  Hidayatullah served as the Chief Justice of India, and was a recipient of the Order of the British Empire. He served as acting president until the election of Giri as the President of India. He was also the Vice-President of India for one complete term.
  4 Varahagiri Venkata Giri 24 August 1969 - 24 August 1974 Gopal Swarup Pathak Bharat Ratna (1975) Varahagiri Venkata Giri is the only person to have served as both an acting president and president of India. He was a recipient of the Bharat Ratna, and has functioned as Indian Minister of Labour and High Commissioner to Ceylon (Sri Lanka).
  5 Fakhruddin Ali Ahmed 24 August 1974 - 11 February 1977 Basappa Danappa Jatti Fakhruddin Ali Ahmed served as a Minister before being elected as president. He died in 1977 before his term of office ended, and was the second Indian president to have died during a term of office.

  Basappa Danappa Jatti * 11 February 1977 - 25 July 1977
  Jatti was the vice president of India during Ahmed's term of office, and was sworn in as acting president upon Ahmed's death. He earlier functioned as the Chief Minister for the State of Mysore.
  6 Neelam Sanjiva Reddy 25 July 1977 - 25 July 1982 Muhammad Hidayatullah Reddy was the only Member of Parliament from the Janata Party to get elected from Andhra Pradesh.th President of India. He was unanimously elected Speaker of the Lok Sabha on 26 March 1977 and relinquished this office on 13 July 1977 to become the 6
  7 Giani Zail Singh 25 July 1982 - 25 July 1987 Ramaswamy Venkataraman In March 1972, Singh assumed the position of chief Minister of Punjab, and in 1980, he became Union Home Minister.
  8 Ramaswamy Venkataraman 25 July 1987 - 25 July 1992 Dr. Shankar Dayal Sharma In 1942, Venkataraman was jailed by the British for his involvement in the India's independence movement. After his release, he was elected to independent India’s Provisional Parliament as a member of the Congress Party in 1950 and eventually joined the central government, where he first served as Minister of Finance and Industry and later as Minister of Defence.
  9 Dr. Shankar Dayal Sharma 25 July 1992 - 25 July 1997 Kocheril Raman Narayanan Dr. Sharma was Chief Minister of Madhya Pradesh, and the Indian Minister for Communications. He has also served as the governor of Andhra Pradesh, Punjab and Maharashtra.
  10 Kocheril Raman Narayanan 25 July 1997 - 25 July 2002 Krishan Kant Narayanan served as India's ambassador to Thailand, Turkey, China and United States of America. He received doctorates in Science and Law and was also a chancellor in several universities. He was also the vice-chancellor of Jawaharlal Nehru University.
  11 Dr. A. P. J. Abdul Kalam 25 July 2002 - 25 July 2007 Bhairon Singh Shekhawat Bharat Ratna (1997) Dr. A. P. J. Abdul Kalam is a scientist who played a leading role in the development of India's ballistic missile and nuclear weapons programs.
  12 Pratibha Patil 25 July 2007 ~ till today
  Mohammad Hamid Ansari Patil is the first woman to become the President of India. She was also the first female Governor of Rajasthan.
  • The symbol (*) with a light brown background indicates an acting president (therefore not numbered.).
  (~ Based on information from Wikipedia & Government of India sources.)


  Top present functionaries of Government of India are:

  President: Mrs. Pratibha Patil
  Vice-President: Mr. Mohammad Hamid Ansari
  Prime Minister: Dr. Manmohan Singh
  Speaker (Lower House): Mr. Somnath Chatterjee
  Chief Justice of India: Mr. Justice K.G. Balakrishnan

  My India Series - III - National Symbols Explained

  With a billion people, with a population nearly four times that of the United States, India modeled its government on the British parliamentary system, with a healthy dose of influences from the United States and the rest of Europe.

  The Constitution of India is the longest written constitution of any sovereign nation in the world, containing 395 articles, 12 schedules and 94 amendments, for a total of 117,369 words in the English language version.


  It was the Lahore Session of the Indian National Congress at midnight of December 31, 1929 - January 1, 1930, that the Tri-Colour Flag was unfurled by the nationalists and a pledge taken that every year on January 26, the "Republic Day" would be celebrated and that the people would unceasingly strive for the establishment of a Sovereign Democratic Republic of India. The professed pledge was successfully redeemed on 26 January, 1950, when the Constitution of India framed by the Constituent Assembly of India came into force, although the Independence from the British rule was achieved on August 15, 1947.

  The National Flag of India is in tricolour ( TIRANGA) of deep saffron (Kesari) at the top, white in the middle and dark green at the bottom in equal propotions.

  The Indian flag is a horizontal tricolour in equal proportion of deep saffron on the top, white in the middle and dark green at the bottom. The ratio of the width to the length of the flag is two is to three. In the centre of the white band, there is a wheel in navy blue to indicate the Dharma Chakra, the wheel of law (a Buddhist symbol dating back to 200th century BC) in the Sarnath Lion Capital.

  Its diameter approximates the width of the white band and it has 24 spokes, which intends to show that there is life in movement and death in stagnation. The saffron stands for courage, sacrifice and the spirit of renunciation; the white, for purity and truth; the green for faith and fertility.

  The twenty four spokes in this chakra (wheel) represent twenty four virtues:

  • Love
  • Courage
  • Patience
  • Peacefulness
  • Kindness
  • Goodness
  • Faithfulness
  • Gentleness
  • Self-control
  • Selflessness
  • Self sacrifice
  • Truthfulness
  • Righteousness
  • Justice
  • Mercy
  • Graciousness
  • Humility
  • Empathy
  • Sympathy
  • Godly knowledge
  • Godly wisdom
  • Godly moral
  • Reverential fear of God
  • Hope/trust/faith in the goodness of God.

  The design of the National Flag of India was adopted by India's constituent assembly on 22nd july, 1947. It's use and display are regulated by a code.

  The late Prime Minister Pandit Nehru called it a flag not only of freedom for Indians, but a symbol of freedom for all people.

  The National Symbol of India comes from the Sarnath Lion Capital of Emperor Ashoka. Ashoka ruled the land from 272 BCE to 232 BCE. The original sculpture shows four lions on a pillar with an elephant, horse, bull, and lion separated by a lotus on the base. A Dharma Chakra (wheel of law) is also carved into the stone.

  The emblem was adopted on January 26, 1950 by the Indian Government. The official symbol now shows three of the four lions with the Dharma Chakra ( the Wheel of Dharma) in the center of the base and a bull and horse on either side. The base is also engraved with the phrase "Satyameva Jayate" in the Devanagari script of India. This simple phrase represents a powerful idea for the Indian people: "Truth alone triumphs".

  The origin of the motto is a well-known mantra 3.1.6 from the Mundaka Upanishad. Full mantra as follows.

  satyameva jayate naanritam
  satyena pantha vitato devayanah
  yenaa kramantyarishayo hyaaptakaamaa
  yatra tat satyasya paramam nidhaanam

  Meaning:
  Truth alone triumphs; not falsehood.
  Through truth the divine path is spread out by which
  the sages whose desires have been completely fulfilled,
  reach where that supreme treasure of Truth resides

  Indian national anthem :"Jana gana mana adhinayak jayahe" was first sung by Rabindra Nath Tagor in 1911. The song is adopted as national song in 24 January 1950.There are total five stanza in this anthem and total duration is 52 seconds.

  The National Bird is the Indian peacock (Pavo cristatus). Peacocks symbolize grace, pride, and beauty. They are a sign of joy for all who see them. Peacocks are often used in Indian mythology and folk stories. This bird is about the size of a swan, with a long neck and a fan-shaped array of feathers. Male peacocks are brightly colored, with blue fronts and green-bronze feathers. The female (peahen) is smaller and brown in color. The

  peacock may be found throughout India, especially south and east of the Indus River. It is heavily protected under the Indian Wildlife Protection Act of 1972. It also enjoys great sentimental protection from the nation at large.

  The National Animal is the tiger, officially known as Panthera tigris. It is respected in India for its strength and grace, as well as its incredible power. The Indian tiger is also called the Royal Bengal Tiger.

  Indians are conscious of the threat that hunters and others pose to this special animal. Although once popularly killed for its skin, there is now a movement to protect the tiger population. To this end, the government began "Project Tiger" in 1973. The project is also supported by the World Wildlife Federation. This project has created a network of tiger reserves throughout the country and implemented a plan to help tigers and humans coexist. India is working hard to preserve its national animal, but sadly, only 2,000 to 2,500 tigers remain.

  The lotus (Nelumbo Nucifera) is the official flower of India. It represents long life, honor, and good fortune. It is also a symbol of triumph, since the lotus is rooted in the mud and can survive to regerminate for thousands of years. Even though it grows in mud, it remains pure and produces beautiful flowers. Thus, it symbolizes purity of heart and mind.

  The lotus holds additional significance for Hindus, as it is a symbol of God and used often in religious practices.


  The National Tree of India is the banyan. This huge tree towers over its neighbors and has the widest reaching roots of all known trees, easily covering several acres. It sends off new shoots from its roots, so that one tree is really a tangle of branches, roots, and trunks. The banyan tree regenerates and lives for an incredible length of time - thus it is thought of as the immortal tree.

  Its size and leafy shelter are valued in India as a place of rest and reflection, not to mention protection from the hot sun! It is still the focal point and gathering place for local councils and meetings. India has a long history of honoring this tree; it figures prominently in many of the oldest stories of the nation.

  The mango is the national fruit. It has been cultivated in India since time immemorial. There are over 100 varieties of mangos in India, in a range of colors, sizes, and shapes. Common in the tropical part of the world, mangos are savored for their sweet juice and bright colors.

  People in India eat mangos ripe, or prepare them green as pickles or chutneys. They are rich in vitamin A, C, and D.

  The Polity: India, a Union of States, is a Sovereign Socialist Secular Democratic Republic. The Constitution of India, which came into force on January 26, 1950, provides for a parliamentary system of Government and a federal structure. India comprises 28 States and 7 Union Territories. There is a bicameral parliament and three independent branches of Government: the Executive, the Legislature and the Judiciary. The President of India is the Constitutional Head of Executive of the Union. The Constitution provides for a Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President who shall in exercise of his functions, act in accordance with such advice. The real executive power thus vests in the Council of Ministers which is collectively responsible to the lower house of Parliament (Lok Sabha). Similarly, in states, Governor is the head of the executive, but it is the Council of Ministers headed by the Chief Minister in whom the real executive power vests. The Council of Ministers of a State is collectively responsible to the State Legislative Assembly.

  My India Series - II - Physical Features

  Location

  Lying entirely in the northern hemisphere, the mainland extends between latitudes 8°4' and 37°6' north, longitudes 68°7' and 97°25' east, and measures about 3,214 km from north to south between the extreme latitudes and about 2,933 km from east to west between the extreme longitudes. It has a land frontier of about 15,200 km. The total length of the coastline of the mainland, Lakshadweep Islands, and the Andaman and Nicobar Islands is 7,516.6 km. Andaman and Nicobar islands in the Bay of Bengal and Lakshadweep in the Arabian Sea are parts of India. It is bounded on the south west by the Arabian Sea and on the south east by the Bay of Bengal. On the north, north east and north west lie the Himalayan ranges. Kanyakumari constitutes the southern tip of the Indian peninsula where it gets narrower and narrower, loses itself into the Indian Ocean.


  Coastline: Claims and Boundaries
  Coastline: 7,516.6 km
  Maritime claims (Contiguous zone): 24 NM
  Territorial sea: 12 NM
  Continental shelf: 200 NM or to the edge of the continental margin
  Exclusive economic zone: 200 NM

  Neighbours
  India shares its political borders with Pakistan and Afghanistan on the west and Bangladesh and Burma on the east. The northern boundary is made up of the Sinkiang province of China, Tibet, Nepal and Bhutan. India is seperated from Sri Lanka by a narrow channel of sea formed by the Palk Strait and the Gulf of Mannar.

  Total Land boundaries 14,103 km.

  Border Shared With Countries
  1. Bangladesh 4,053 km
  2. Bhutan 605 km
  3. Burma 1,463 km
  4. China 3,380 km
  5. Nepal 1,690 km
  6. Pakistan 2,912 km

  Physiographic regions
  The mainland comprises seven regions. (1) Northern Mountains including the Himalayas and the North Eastern mountain ranges, (2) The Indo Gangetic plain, (3) The Desert, (4) Central highlands and Peninsular plateau, (5) East Coast, (6) West Coast, (7) Bordering seas and islands.

  Mountain ranges
  They are seven.
  The Himalayas, the Patkai and other ranges bordering India in the north and north east, the Vindhyas, which separate the Indo Gangetic plain from the Deccan Plateau, the Satpura, the Aravalli, the Sahyadri, which covers the eastern fringe of the West Coast plains and the Eastern Ghats, irregularly scattered on the East Coast and forming the boundary of the East Coast plains.

  Seas/Oceans: Arabian Sea (West), Bay of Bengal (East), Indian Ocean (South)

  Islands: Lakshadweep Islands in Arabian Sea, Andaman and Nicobar Islands in Bay of Bengal

  Terrain

  Upland Plain (Deccan Plateau) in South,
  Flat to Rolling Plain along the Ganges,
  Deserts in West,
  Himalayas in North.

  Elevation extremes


  Lowest point Indian Ocean: 0 m
  Highest point Kanchenjunga:
  8,598 m

  Natural resources
  Coal (fourth-largest reserves in the world), Iron Ore, Manganese, Mica, Bauxite, Titanium Ore, Chromite, Natural Gas, Diamonds, Petroleum, Limestone, Arable Land

  Industries:
  Textiles, chemicals, food processing, steel, transportation equipment, cement, mining, petroleum, machinery.

  Agriculture:
  principal crops- rice, wheat, oilseed, cotton, jute, tea, sugar cane, potatoes;
  livestock–cattle, buffaloes, sheep, goats, poultry;
  fish catch of about 3 million metric tons ranks India among the world's top 10 fishing nations.

  Climate: Varies from tropical monsoon in south to temperate in north Terrain Upland Plain (Deccan Plateau) in South, Flat to Rolling Plain along the Ganges, Deserts in West, Himalayas in North.

  Mainly tropical in Southern India but temperatures in the north range from sub-zero degrees to 50 degrees Celsius.

  There are well defined seasons in the northern region :

  Winter (Dec – Feb),

  Spring (Mar – Apr),

  Summer (May – Jun),

  Monsoons (Jul – Sep) and

  Autumn (Oct – Nov).

  Time zone: GMT +5,5 hours.

  My India Series - I - Outline

  Few countries in the world have such an ancient and diverse culture as India's, stretching back in an unbroken sweep over 5000 years.

  India is the largest democracy, the second-most populous country, and the seventh-largest country by geographical area in the world.

  Capital: New Delhi

  Population : Over 1 billion (2001 Census)

  Area : 32,87,263 square kilometers

  Geographical Location : Lies between latitudes 8 ° 4' and 37 ° 6 ' north and longitudes 68 ° 7 ' and 97 ° 25' east

  Coastal Length : 7,600 kilometers

  Languages : 18 major languages, 1,652 dialects

  Religions : India is a secular country and has no state religion. Religions represented in India include Hinduism (80.456%), Islam (13.434%), Christianity (2.341%), Sikhism ( 1.868%), Buddhism ( 0.773%), Jainism (0.411%) and religion not stated (0.07%).

  National Anthem : Jan gana mana written by Rabindranath Tagore

  Natioanl Emblem : Replica of the Lion Capital of Sarnath

  National Flag : Horizontal tricolor in equal proportion of deep saffron on the top, white in the middle and dark green at the bottom. In the center of the white band is a wheel in navy blue color.

  National Animal : Tiger, Panthera tigris

  National Bird : Peacock

  National Flower : Lotus

  National Tree : Banyan

  National Fruit : Mango

  National Currency : Rupees (One Rupees=100 paise)

  Political Structure : Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic

  Indian Union : 28 States and seven centrally administered Union Territories

  Legislature : Parliament, consists of President and the two Houses, known as Rajya Sabha (Council of States) and Lok Sabha (House of the People )

  Executive : Consists of President, Vice-President and Council of Ministers led by the Prime Minister

  Judiciary : Independent of executive