Thursday, November 29, 2007

జాలిగా జాబిలమ్మా రేయి రేయంతా - స్వాతికిరణం

సిరివెన్నెల గారికి ఆ పేరు ఆ సినెమా వల్ల వచ్చినా, తరువాత అయన చాలా రచనలు అద్భుతాలు. మచ్చుకి ఒకటి ఇదిగో. సాహిత్యం చదవండి. అద్భుతం.జాలిగా జాబిలమ్మా రేయి రేయంతా
రెప్ప మూయనే లేదు, ఎందు చేతా? ఎందు చేత?

పదహారు కళలని పదిలంగా ఉంచని
ఆ కృష్ణ పక్షమే ఎదలో చిచ్చు పెట్టుట చేత

కాటుక కంటి నీరు పెదములనంటనీకు
చిరు నవ్వు దీపకళిక చిన్నబోనివ్వకూ
నీ బుజ్జి గణపతినీ, బుజ్జగించి చెబుతున్నా
నీ కుంకుమకెపుడు ప్రొద్దుగుంకదమ్మా.

సున్ని పిండిని నలిచి, చిన్నారిగా మలిచి,
సంతసాన మునిగింది సంతులేని పార్వతి.
సుతుడన్న మతిమరచి, శూలాన మెడవిరిచి,
పెద్దరికం చూపే చిచ్చుకంటి పెనిమిటి.
ప్రాణపతినంటుందా!!? బిడ్డగతి కంటుందా!!?
ఆ రెండు కళ్ళల్లో అది కన్నీటి చితి.
కాలకూటం కన్నా ఘాటైన గరళమిది,
గొంతునులిమే గురుతై వెంటనే వుంటుంది.
ఆటు పోటు ఘటనలివి, ఆట విడుపు నటనలివి.
ఆదిశక్తివి నీవు! అంటవు నిన్నేవి!
నీ బుజ్జి గణపతిని బుజ్జగించి చెబుతున్నా,
కంచి కెళ్ళిపోయేవే కధలన్ని!!

Wednesday, November 28, 2007

Hope is a good thing and good things never die!!

If you do see movies and if you do understand english ones, you should have seen Shawshank Redemption.If you have not seen the movie click here to see it now.


"Remember, Red. Hope is a good thing, maybe the best of things and no good thing ever dies."


"Dear Red,

If you're reading this, you've gotten out. And if you've come this far, maybe you're willing to come a little further. You remember the name of the town, don't you? I could use a good man to help me get my project on wheels. I'll keep an eye out for you and the chessboard ready.

Remember, Red. Hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies. I will be hoping that this letter finds you, and finds you well.

Your friend. Andy."

Red : "I hope I can make it across the border. I hope to see my friend and shake his hand. I hope the Pacific is as blue as it has been in my dreams. I hope. "

Monday, November 26, 2007

sBMJ | How to write a case report

sBMJ | How to write a case report: "How to write a case report Rahij Anwar and colleagues give advice on the practical details of writing case reports Research has become an integral part of medical careers. A case report is a way of communicating information to the medical world about a rare or unreported feature, condition, complication, or intervention by publishing it in a medical journal. When to start Be on the look out for a case report from the start of your basic surgical or medical training. This will introduce you to the research world, and if your report is published it will be an asset to your CV. Any kind of research entails a lot of hard work and persistence. Your thought processes should be geared towards research in your postgraduate career, and you should use every opportunity you get for writing a report. So if you come across something unusual, discuss it with a consultant, particularly one who is keen on research. Many consultants have huge amounts of material in the top drawers of their desks, waiting to be published. All they want is an enthusiastic medic who will help share their load in writing and getting it published. They are usually helpful if you ask them about this. How to start A senior doctor's help is a must from the beginning. He or she may know from their experience what cases are suitable for pub"

Saturday, November 24, 2007

బ్రోవ భారమా - యూ. శ్రీనివాస్ & సుధా రఘునాథన్
బ్రోవ భారమా
రాగం: బహుదారి

హరికాంభోజి జన్య
ఆ: స గ3 మ1 ప ద2 ని2 స
అవ: స ని2 ప మ1 గ3 స

తాళం: ఆది
త్యాగరాజ


పల్లవి

బ్రోవ భారమా రఘురామా భువనమెల్ల నీవై నన్నొకని

అనుపల్లవి

శ్రీ వాసుదేవ అండకోటుల గుక్షిణి యుంచకోలేదా నన్ను
(బ్రోవ)

చరణం

కలశాంబుధిలో దయతో నమరులకై ఆదికూర్మమై గోపి
కలకై కొండ లెత్త లేదా కరుణాకర త్యాగరాజుని
(బ్రోవ)

గమగ,గగ,గమపమగమగసగమగ,గగ,నిసనిపమగస, |
గమగ,గగ,సనిపమగసనిసగమగ,గగ,సగసనిపమగపపమ |
గ,గగ,పమగ,గగ,నిపమ,మమ, సనిప,పప, |
గసని,నిని,మగస,సస,నినిససనిస,సపపనినిపని,ని |
మమపపమప,పగగమమగమ,మగసమమగసపపమగనినిపమససనిప |
గగసనిమమగసపపమగమమగసగగసనిససనిపనినిపమపమగస |
సనిపమగససగమపదనిస,గమపదనిస,మపదనిస,పదనిస, |
దనిస,నిస,సమ,,గ,మగసనిప,,గ,,స,గసనిపమ,,ప,మ,మగసగమ || (బ్రోవ)

చిట్ట స్వరం

పదనిసా సనిదని పదదని పమగస | పమగమ గససని. సమగమ ప,,, ||
మమగస సగమప దనిపద నిసగమ | గస,స దనిప, పమగస ,సగమ ||

Meaning:
Oh Karunaakaraa (a name for Vishnu), is it a heavy burden for you to protect a single soul like me? You are the whole universe itself and as Krishna showed it all to be in your stomach. Have you not lovingly borne for the sake of the Devas the whole weight of Mount Mandara when the ocean was churned, and have you not lifted Mount Govardhan for the sake of Gopis?

Friday, November 23, 2007

Tuesday, November 20, 2007

आनन्द् - 1970 - "बाबू मॊशाइ"


"जिन्दगी बडी होनी चाहिये, लम्बी नही!"

Anand is one in the top five favorite movies. you can see my best song of the movie here. The context of the movie being in a medical background which also shows the intricacies of being a doctor who has a altruistic outlook caught me at the beginning. I myself having gone through a similar kind of situation with cancer deaths, this movie is an ultimate depiction of a patient's or his family's perspective of illness. Philosophy that needs a long way to go. A very nice movie, if ever you want to see a movie worth the time.

"अरॆ ओ!! मुरारि लाल जी"

"har ek body ek transmitter hai aur ek receiver"


maut tu ek kavitaa hai .
mujhse ek kavitaa kaa vaadaa hai milegii mujhko...
Duubatii nabzon mein jab dard ko neend aane lage
zard(yellow/pale) saa chehra liye chaaNd ufak(horizon/zenith) tak pahunche
din abhii paanii mein ho raat kinaare ke kariib
na abhii andheraa ho na ujaalaa ho
na raat na din
jism jab khatm ho aur ruuh ko saa.Ns aaye
mujhse ek kavitaa kaa vaadaa hai milegii mujhko..

Here goes the English Version

Death - you are a poem,
I have been promised by a poem; She'll come to me.

When pain starts to sleep in the dying pulses,
The moon reaches the horizon possessing a pale yellow face;
At this instant, the day is in the waters; the night near the bank,
It's neither dark nor light,
Neither day nor night;
When the body begins to die and the soul starts to breathe.

I have been promised by a poem; She'll come to me.


Babumoshai, Zindagi ek rang manch hai aur hum sab is rang manch par kathputliyan hain, hum sabki dorr upar wale ke hath mien hai, kab kiski dor khich jaye koi nahi janta...ha ha ha ha ha

"zindagi aur maut oopar wale ke haath mein hai, jahpanah! ise naa to aap badal sakte hain na main! hum sab to ek rangmanch ki kathputliyan hain, jinki dor oopar wale ke haath mein hai! kaun,kab,kaise uthega, ye koi nahin jaanta! ha ha ha........ !!

Monday, November 19, 2007

ఎంత మాత్రమున యెవ్వరు తలచిన అంత మాత్రమేనీవు - యం యస్ సుబ్బులక్ష్మి పాడిన అన్నమయ్య కీర్తన
రాగం :- బృందావన సారంగ
అన్నమాచార్య సంకీర్తన

ఎంత మాత్రమున యెవ్వరు తలచిన అంత మాత్రమేనీవు
అంతరాంతరము లెంచి చూడ పిండంతే నిప్పటి అన్నట్టు

You are to different people as to what they think you are.
It is like seeking to measure the inner meaning...

కొలుతురు మిము వైష్ణవులు కూరిమితో విష్ణుడని
పలుకుదురు మిము వేదాంతులు పరబ్రహ్మాంబనుచు
తలతురు మిము శైవులు తగిన భక్తులును శివుడనుచు
అలరి పొగడుదురు కాపాలికులు ఆదిభైరవుడనుచు

Different faiths define you in different forms

సరినన్నుదురు శాక్తేయులు శక్తి రూపు నీవనుచు
దరశనములు మిము నానావిధులనుతలపుల కొలదుల భజింతురు
సిరుల మిము యె అల్పబుద్ధి తలచిన వారికి అల్పం బవుదు
గరిమల మిము యె ఘనమని తలచిన ఘనబుద్ధులకు ఘనుడవు
నీవలన కొరతే లేదు మరి నీరు కొలది తామరవు
ఆవల భాగిరథి దరిబావుల ఆ జలమే ఊరిన ఎట్లు
శ్రీవెంకటపతి నీవయితె మము చేకొని ఉన్న దైవమని
ఈ బలదె నీ శరణమని యెదను ఇదియె పరతత్వము నాకు(2).

Narrow minded perceive you as little while vice versa to the broad minded.
There is never a definitive for you as you are like lotus floating on any depth of water
like all kinds of wells around ganga river would accumulate the same water in them
So, as long as you are here as srivenkatapathy, looking after us, you are "the" paratatvam for me.Friday, November 16, 2007

घर् से निकल्ते हि - पापा कहते है
Pyar mein hota hai kya jadoo
Tu janay ya main jaano
What's that magic, that lies in Love? Neither you know nor I do
Rehta nahi kyun dil par qaboo
Tu janay ya main jaano
Why isn't there any control over our mind? Neither You know nor I do

Gun gun kerta kyun phirta hai
Koi bhawra baghon mein
Why does the Bee roam searching around the garden?
Kyun hoti hai phool mein khusbo
Tu janay ya main jaano
Why do flowers have their fragrance? Neither you know nor I do

Chandni raatein hoon to chakori
Pagal si kyun hoti hain
Jungle mein koyal ki ku ku
Tu janay ya main jaano
If the moonlight nights were bright, Why I does it feel like mad?
Why does the koel sing? Neither You nor I do.
Jaisay haryaali aur sawan
Jaisay bharka aur badal
Like the monsoon and the green
Like the cloud and the rain

Tere liye main mere liye tu
Tu janay ya main jaano
You are for me, I am for you,
If You know or I do!!


मुझ से नाराज़ हो तो हो जाओ, ख़ुद से लेकिन ख़फ़ा-ख़फ़ा नो रहो
Let it be, if you are angry with me. Don't be annoyed by your own heart
मुझ से तुम दूर जाओ तो जाओ, आप अपने से तुम जुदा न रहो
Leave me, If you want to desert me, But don't be detached from yourself
मुझ से नाराज़ हो तो हो जाओ, ख़ुद से लेकिन ख़फ़ा-ख़फ़ा नो रहो

मुझपे चाहे यकीं करो न करो, तुमको ख़ुद पर मगर यकीं रहे
You may want to believe me or not, But keep belief in Yourself
सर पे हो आस्माँ या के न हो, पैर के नीचे ये ज़मीं रहे
The sky may or may not be upon your head, But Keep your feet firm on the ground
मुझको तुम बेवफ़ा कहो तो कहो ...
मुझको तुम बेवफ़ा कहो तो कहो, तुम मगर ख़ुद से बेवफ़ा न रहो
Call me a cheat or not, But don't be cheating your own self
मुझ से नाराज़ हो तो हो जाओ

आओ इक बात मैं कहूँ तुमसे, जाने फिर कोई ये कहे न कहे
Let tell one thing to you, If ever someone would tell you or not..
तुमको अपनी तलाश करनी है, हमसफ़र कोई भी रहे न रहे
You should always search to know who you are.., if you have a partner or not...
तुमको अपने सहारे जीना है ...
You will have to live life all by yourself
तुमको अपने सहारे जीना है, ढूँढति कोई आस्रा नो रहो
as it's difficult to find a help for you always

मुझ से नाराज़ हो तो हो जाओ, ख़ुद से लेकिन ख़फ़ा-ख़फ़ा नो रहो
Let it be if you are angry with me, Don't be annoyed by your own heart

घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही
रस्ते में है उसका घर
कल सुबह देखा तो बल बनती वो
खिड़की में आयी नज़र) -२

मासूम चहरा, नीची निगाहें
भोली सी लड़की, भोली अदायें
न अप्सरा है, न वो परी है
लेकिन यह उसकी जादूगरी है
दीवाना कर के वो, एक रँग भर के वो
शर्मा के देखे जिधर
घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही
रस्ते में है उसका घर ...

करता हूँ उसके घर के मैं फेरे
हँसने लगे हैं अब दोस्त मेरे
सच कह रहा हूँ, उसकी कसम है
मैं फिर भी खुश हूँ, बस एक ग़म है
जिसे प्यार करता हूँ, मैं जिसपे मरता हूँ
उसको नहीं है खबर
घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही
रस्ते में है उसका घर ...

लड़की है जैसे, कोई पहेली
कल जो मिली मुझको उसकी सहेली
मैंने कहा उसको, जाके यह कहना
अच्छा नहीं है, यूँ दूर रहना
कल शाम निकले वो, घर से तहलने को
मिलना जो चाहे अगर
घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही
रस्ते में है उसका घर ...


ye jo thode se hain paise kharch tum par karoon kaise
How can I spend these few pennies I have for you?
agar kaheen ik dukaan hoti jahaan pe milate gagan ke taare
If ever, there is a shop where stars of the sky are sold...
main saare taare khareed leta tumhaare aanchal mein taank deta
I would have bought all the stars and would have decorated your veil
magar kya karoon main ki ye jaanata hoon taare milate nahi aise
But Alas!! As I know that the stars aren't found in the streets.
ye jo thode se hain ...
and I have so few pennies...

agar kaheen ik dukaan hoti jahaan pe milate haseen sapane
If ever, there is a shop where we could buy sweetest of the dreams
main saare sapane khareed laata tumhaari palakon pe main sajaata
I would buy all those dreams and would arrange them on your eyelids
magar kya karoon main ki ye jaanata hoon sapane milate nahi aise
But Alas!! As I know that dreams aren't sold like that either
ye jo thode se hain ...
So few pennies I have

main jaanata hoon
But I know a thing for sure
kahaan ye paise kahaan muhabbat
Where stands the petty money before my love
kahaan ye zarre kahaan vo parabat
Where these pebbles stand before the mountain
kahaan ye kaagaz ki ek naav kahaan vo jazbaat ka bahaav
Where the paper boat compared to the magnificent ship
ye sach hai magar phir bhi main sochata hoon
That's true! But even then I still think..
ye jo thode se hain ...
How can I ever spend these for you

Wahwaa Wahwaa!! Thank you! Thank you!

Stress ulcer prophylaxis Where to give, Where not to Give

UpToDate®: Stress ulcer prophylaxis in the intensive care unit: "Definite risk factors for the development of stress ulcers include mechanical ventilation for more than 48 hours and coagulopathy. In addition, possible risk factors include shock, sepsis, hepatic and renal failure, multiple trauma, burns (>35 percent total body surface area), organ transplantation, head and/or spinal trauma, and a prior history of upper GI bleeding or peptic ulcer disease"

UpToDate®: Prevention of venous thromboembolic disease

UpToDate®: Prevention of venous thromboembolic disease: "we recommend the following treatment programs for hospitalized medical patients:
* Graduated compression stockings should be considered for low risk patients [18,103]
* Heparin or warfarin is recommended for patients following myocardial infarction who have no other significant risk factors for venous thromboembolism [18,104]
* In acutely ill patients hospitalized with heart failure or severe respiratory disease, or who are confined to bed and have one or more additional risk factors (eg, active cancer, previous VTE, sepsis, acute neurologic disease, acute inflammatory disease), either low dose heparin or LMW heparin is recommended [18,79,80,85,105-107].
* On admission to a critical care unit, all patients should be assessed for their VTE risk; most should receive thromboprophylaxis.
* For patients with ischemic stroke and lower limb paralysis, low dose heparin or LMW heparin is recommended [18,47,106,108]. (See 'Medical complications of stroke', section on VTE prophylaxis).
* Intermittent pneumatic compression may be used for high risk patients who are at high risk for bleeding, although this recommendation is not based upon clinical trial data [109]"

తెలిసితేమోక్షము - తెలియకున్న బంధము

ఈ కృతి వినడానికి కింది పంక్తులలో మొదటి వాటిపై CLICK చెయ్యండి.

తెలిసితేమోక్షము - తెలియకున్న బంధము
కలవంటిది బదుకు -ఘనునికినితెలిసితేమోక్షము - తెలియకున్న బంధము
కలవంటిది బదుకు -ఘనునికిని

అనయము సుఖమేడ -దవల దు:ఖమేడది
తనువుపై నాసలేని - తత్వమతికి
పొనిగితే బాపమేది -పుణ్యమేది కర్మమందు
వొనర ఫలమొల్లవి - యోగికిని

తగినయమృతమేది - తలవగ విషమేది
తెగి నిరాహారియైన - దీరునికిని
పగవారనగ వేరి - బంధులనగ వేరీ
వెగటుప్రపంచమెల్ల - విడిచేవివేకికి

వేవేలువిధులందు - వెఱపేది మఱపేది
దైవము నమ్మినయట్టి - ధన్యునికిని
శ్రీవేంకటేశ్వరుడు - చిత్తములో నున్నవాడు
యీవలేది యావలేది - యితనిదాసునికి

in english:
telisitaemOkshamu - teliyakunna baMdhamu
kalavaMTidi baduku -ghanunikini

anayamu sukhamaeDa -davala du:khamaeDadi
tanuvupai naasalaeni - tatvamatiki
ponigitae baapamaedi -puNyamaedi karmamaMdu
vonara phalamollavi - yOgikini

taginayamRtamaedi - talavaga vishamaedi
tegi niraahaariyaina - deerunikini
pagavaaranaga vaeri - baMdhulanaga vaeree
vegaTuprapaMchamella - viDichaevivaekiki

vaevaeluvidhulaMdu - ve~rapaedi ma~rapaedi
daivamu namminayaTTi - dhanyunikini
SreevaeMkaTaeSvaruDu - chittamulO nunnavaaDu
yeevalaedi yaavalaedi - yitanidaasuniki
Vivarana : Nallani Chakravartula Krishnamacharyulu garu
తెలిస్తే మోక్షము తెలియక పొతే సంసార బంధము।బ్రతుకంతా ఒక కలేకాని నిజము కాదు।
శరీరము నశించును। ఇట్టి శరీరముపై ఆశ ఎందుకు ?అనే తత్వము తెలిసిన వారికి సుఖము లేదు ,దుఃఖము లేదు। కర్మ మాత్రమే చేయదగినది।కాని దాని ఫలమక్కరలేదు అని ఫలత్యాగము చేసే యోగికి పాపము లేదు,పుణ్యము లేదు
నిరాహారదీక్ష గలవానికి అమృతము లేదు,విషము లేదు । ప్రపంచమంతయు మిధ్య అని తెలిసి దానిపై వెగటు చెంది ప్రపంచమును వదిలిన వానికి పగవాడు లేడు , బంధువు లేడు।
వేల వేల విధులున్నాయి। ఈ విధులు చేసి ఏవేవో పొందుదామన్న తలంపు సాధారణముగా ఉంటుంది।రానిది రాకమానదు।పోనిది పోక మానదు అని దైవమునే నమ్మిన వానికి వెరపు లేదు మరపు లేదు। శ్రీ వేంకటేశ్వరుని చిత్తమున నిలిపి ఆయన దాసుడయిన వానికి ఈవల లేదు,ఆవల లేదు।
విశేషము
మొదటి చరణము రెండవ భాగము యోగస్థః కురు కర్మాణి సంగం త్యాక్త్వా ధనంజయసిధ్యసిధ్ద్యో సమో భూత్యా సమత్వం యోగ ఉచ్యతే = యోగమందున్న వాడవై ఫలసంగమును విడచి కర్మలను చేయుము।ఫలసిధ్ధికిని అసిధ్ధికిని సముడవై కర్మలను చేయుము। ఈ సముడగుటయే యోగము। ఆ యోగము కలవాడె యోగి।యోగికి పాపమేమున్నది,పుణ్యమేమున్నది?ఏదియు అంటదన్నమాట , ఇది గీతావాక్యము।
అన్నమయ్య ఈతత్వమును చెప్పిరి।

Monday, November 12, 2007

పరిదానమిచ్చితే - బిలహరి - పట్ణం సుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్పరిదానమిచ్చితే
రాగం: బిలహరి

ధీర శంకరాభరణం జన్య
ఆ: స రి2 గ3 ప ద2 స
ఆవ: స ని3 ద2 ప మ1 గ3 రి2 స

తాళం: ఖండ చాపు
పట్ణం సుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్
తెలుగు

Paridanamichithe.m...పల్లవి

పరిదానమిచ్చితే పాలింతువేమో
(పరిదాన)

అనుపల్లవి

పరమ పురుష శ్రీపతి నాపై నీకు
కరుణ గల్గగ కారణమేమెమయ్యా
(పరిదాన)

చరణం

రొక్కమిచ్చుటకునే ముక్కంటి చెలికాను
చక్కని చెలినియొసగ జనక రాజునుగాను
మిక్కిలి సైన్య మివ్వ మర్కటేంద్రుడుగాను
ఆగ్గదిగమెడు గల్గు ఆది వెంకటేశా నీకు
(పరిదాన)

Meaning:
The poet invokes Raama's (also Lord Venkateswara) exploits.
Kubera, Lord of Wealth, loaned a huge sum to Venkateswara.
King Janaka offered his daughter Seetaa to Raama.
And Vali and his half-monkey friends helped Raama in his battles.

Sunday, November 11, 2007

Smoking Cessation Treatments - BMJ


Click on the image for a better veiw


Treatment of menopausal symptoms with hormone therapy

UpToDate®: Treatment of menopausal symptoms with hormone therapy: "A low-estrogen oral contraceptive (20 mcg of ethinyl estradiol) remains an appropriate treatment for perimenopausal women who seek relief of menopausal symptoms, and who also desire contraception, and in some instances need bleeding control (in cases of dysfunctional uterine bleeding). Most of these women are between the ages of 40 and 50 years and are still candidates for oral contraception. For them, an oral contraceptive pill containing 20 mcg of ethinyl estradiol provides symptomatic relief while providing better bleeding control than conventional estrogen-progestin therapy because the oral contraceptive contains higher doses of both estrogen and progestin (which suppresses the hypothalamic-pituitary-ovarian axis). In our practice, when women taking a low-dose oral contraceptive during menopause reach age 50 or 51 years, we discuss stopping the pill altogether, or changing to an estrogen replacement regimen if necessary for symptoms. If estrogen is then given, the same recommendations for use would apply (for management of symptoms but not for disease prevention). Because women at this age are apt to have hot flushes when estrogen is stopped abruptly, we recommend tapering the oral contraceptive by one pill per week as described for estrogen therapy."

Management Of Metastatic Breast Cancer


UpToDate® image: "Decision algorithm for patients with metastatic breast cancer algorithm Selection of systemic modality: endocrine therapy (ET) versus chemotherapy. DFI: disease-free interval; ER: estrogen receptor; PR: progesterone receptor."

Prednisolone Vs Prednisone

UpToDate®: Glucocorticoid withdrawal: "The systemic bioavailability of prednisone is equivalent to that of prednisolone (0.77 to 0.80) [4]. Prednisone itself is biologically inactive, but it is rapidly converted to the active form prednisolone. However, patients with severe liver disease may have difficulty converting prednisone to prednisolone; in such patients, it is possible that one might not get the same effect from prednisone as from prednisolone. In addition, certain drug interactions can affect the metabolism and bioavailability of prednisone. As an example, barbiturates, phenytoin, or rifampin, attenuate the biological effects of glucocorticoids"

Saturday, November 10, 2007

యా కుందేందు


యా కుందేందు తుషార హార ధవళా యా శుభ్ర వస్త్రాన్వితా
యా వీణా వర దండ మణ్డిత కరా యా శ్వేత పద్మస్థితా
యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభృతిభిర్ దేవైస్సదా పూజితా
సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేష జాడ్యాపహా

---కాళిదాసుyA kundEndu tushAra hAra dhavaLA yA Subhra vastrAnvitA
yA vINA vara danDa maNDita karA yA SvEta padmasthitA
yA brahmAchyuta Sankara praBRtibhir dEvaissadA pUjitA
sA mAm pAtu sarasvatI bhagavatI niSSEsha jADyApahA

---kaaLidAsu

Meaning:
May Goddess sarasvati, who is adorned by the prestine white jasmine necklace and serene attire, with the divine veena in the hand and a white lotus seat, who is always worshipped in high esteem by the trinity save us from the passivity and inertness.

డోలాయాం చల డోలాయాం - వేణువు

Monday, November 05, 2007

రామ చక్కని సీతకీ...

నీల గగన, ఘనవి చలన, ధరణిజా శ్రీ రమణ
మధుర వదన, నళిన నయన, మనవి వినరా రామా!

రామ చక్కని సీతకీ, అరచేత గోరి౦ట
ఇంత చక్కని చుక్కకీ ఇంకెవరు మొగుడంట?
రామ చక్కని సీతకీ..

ఉడుత వీపున వేలు విడిచిన పుడమి అల్లుడు రాముడే!
ఎడమ చేతను శివుని విల్లును ఎత్తినా రాముడే..
ఎత్త గలడా సీత జడను తాళి కట్టే వేళలో? రామ చక్కని సీతకీ..

ఎర్ర జాబిలి చేయి గిల్లి రాముడేడని అడుగుతుంటే
చూడలేదని పెదవి చెప్పె, చెప్పలేమని కనులు చెప్పె
నల్లపూసై నాడు దేవుడు నల్లని రఘురాముడు. రామ చక్కని సీతకీ..

చుక్కనడిగా దిక్కునడిగా చెమ్మగిల్లిన చూపునడిగా
నీరు పొంగిన కనులలోన నీటి తెరలే అడ్డు నిలిచె
చూసుకోమని మనస్సు తెలిపే ..హమ్ .మ.మ. మనస్సు మాటలు కాదుగా
రామ చక్కని సీతకీ..రామ చక్కని సీతకీ, ఆర చేత గోరింత
ఇంత చక్కని చుక్కకి ఇంక ఎవరు మొగుడంట?
రామ చక్కని సీతకీ..

Jaya he - जय हॆ - India Inspired

Jana Gana Mana invokes the pride that the people of India feel in belonging to the country. The national anthem of India, it binds the otherwise multi-lingual nation into one whole.
The words of Jana Gana Mana proudly describe this unity of being. The tribute that the song pays to its people is reflected in this powerful film representing the most refined voices of India. The biggest artists of Indian music come together to acknowledge their pride in the country.

Music

Music maestros from the classical to the contemporary come together to render the National Anthem. A 40 piece string orchestra led by K. Srinavas Murthy was filmed in the vast emptiness of Ladakh.
Artists such as Pt. Hari Prasad Chaurasia, Ustad Amjad Ali Khan, Amaan Ali Bangash, Ayaan Ali Bangash, Pt. Shiv Kumar sharma, Rahul Sharma, Vikku Vinayakram, Uma Shankar, Pt. Vishwa Mohan Bhat, Kadri Gopalnath, Ravikiran, E.Gayathri, Ustad Sultan Khan, Pt. Kartick Kumar,
Niladri Kumar, Kumaresh and Ganesh infuse power, passion and magic into the National Anthem, as well as the film as they come together to play Jana Gana Mana, the song of the nation.


The national anthem Jana Gana Mana is sung by the supreme vocalists of India. People like Lata Mangeshkar, Asha Bhonsle, Pandit Bhimsen Joshi, Hariharan, Bhupen Hazarika, Pandit Jasraj, Kavita Krishnamurthy, D.K. Pattamal lend their voices to the anthem.

Visuals
The personalities are featured in the film, singing the anthem themselves. The classic film pays its tribute to the timeless voices of India, creating the magic that is when excellence comes together. The power of the film lies in the simplicity and purity of craft.

Film Credits:
Original Music Composed By: Rabindranath Tagore
Lyrics By: Rabindranath Tagore
Music Produced By: A. R. Rahman

Sunday, November 04, 2007

कभि आना तू मेरी गल्ली - Euphoria - Divx

This album song by the "Euphoria" team of Dr.Palash Sen "Kabhi Aana Tu Meri Gali" is my favorite since I saw it first. Euphoria team's dhoom and phir-dhoom are also worth watching and listening.

Kya karegi tu ghar se nikalke, jaaegi tu kahaan,
Kya dekhegi tu Taj Mahal ko, main na hoon jo wahaan,
Kya nazar aur kya nazaare, kuchh nahin inmein baat,
Nagri-nagri kya dhoondegi, main nahi jo tere saath.

Kabhi aana tu meri gully
Tujhe palkon pe rakhoonga ji.
Baat dil ki karoon Hindustani jo hoon,
Jab jee chaahe to aaja na jee.
Kabhi aana tu meri gully

Kya karegi tu Kashmir jaake, swarg tera yahaan
Kya baithegi tu Ganga-kinaare, main na hoon jo wahaan.
Kya ye jannat, kya ye teerath, kuchh nahin tere kaam
Ho jaaenge dhaam saare, legi jab mera naa-ha-ha-ha-haam.

Mere dil ke mohalle mein aake dil lagaake to jaa
Saari gullian tujhe hee pukaarein, aake to sun zaraa.
Na chinar hai, na pahadh hai, na samunder yahaan,
Phir bhi shahron ka shahar hai, main rahoon jo yahaan.

Baat dil ki kahoon aur dil se hee sunoo…
Baat dil ki kahoon tere dil mein rahoon…
Kabhi aana tu meri gully
Tujhe palkon pe rakhoonga ji.
Kabhi aana tu meri gully
Tujhe dil mein basaa loonga ji.

Roz roz meri gully aana hai bura
Aake bina baat kiye jaana hai bura!

Saturday, November 03, 2007

Dil Se Re - In Divx

Music is an intergral part of any film. And when it's a Mani Ratnam film - you can be sure of unique, foot-tapping music. The music for Dil Se brings together the combined talents of A R Rahman and Gulzar.I Love the screen play and music from the time children come in this song.


Online Videos by Veoh.com

Lyrics

ik suraj nikla tha
The sun had come out;
kuchh paara pighala tha
Temperature had dropped.
ek aandhi aa'ii thii
A whirlwind kicked up
jab dil se aa niklii thii
when I heard a loud cry from the heart,
dil se re
from the heart.

dil to aakhir dil hai na
Afterall isn't it just the heart?
miiTHii sii mushkil hai na
isn't it a sweet hardship?
piya piya piya na piya
O Beloved...!
jiya jiya jiya na jiya
O Life ...!
dil se re
from the heart...

vo patte patjhaD ke peDo.n se utare the
Two leaves fell from the trees.
peDo.n kii shaakho.n se utare the
from the tree branches, they fell.
phir utne mausam guzare
Quickly the seasons changed,
vo patte do bechare
and those two poor leaves,
phir ugane ki chaahat me.n
in their desire to rise (sprout) again,
vo saharo.n se guzare
passed over the deserts...
vo patte dil dil dil the
and those were our hearts...
vo dil the dil dil dil the
dil hai to phir dard hoga

A heart will always have pain..
dard hai to dil bhi hoga
To pain needs a heart...
mausam guzarte hi rahate hai
The seasons keep passing.
dil se
through my heart.


ba.ndhan hai.n rishto.n mein
There are hurdles in relations,
kaa.nTo.n kii taare.n hai.n
like wires of thorns,
patthar ke darwaaze diiwaare.n
like doors and walls of stone.
bele.n phir bhi ugatii hai.n
Even so, the leaves take root,
aur gunche bhi khilte hai
and even so, their buds bloom
aur chalte hai afsaane
and the romance goes on...
kirdar bhi milte hai
till the two people meet,
vo rishte dil dil dil the
as the relation is of their hearts,
vo dil the dil dil dil the
of the heart...

gam dil ke paksh chulbule.n hai.n
The heart's miseries are fleeting.
paani ke ye bulbule hai
Like the bubbles of water
bhujhte hai bante rehte hai
they blow off and form all the time...
dil se dil se dil se re
from the heart....

బంటు రీతి కొలువియ్యవయ్య రామా |


బంటు రీతి
కొలువు
రాగం - హంస నాదం
ఆ: స రి2 మ2 ప ద3 ని3 స
అవ్: స ని3 ద3 ప మ2 రి2 స
తాళం: ఆది
త్యాగరాజ కీర్తన

బంటు రీతి కొలువియ్యవయ్య (కొలువు + ఇయ్యవయ్య) రామా |
(బంటు)
తుంట వింటి వాని మొదలైన మదా- |
దుల గొట్టి నేల గూల జేయు నిజ ||
(బంటు)

రోమాంఛమను ఘన కంచుకము |
రామ భక్తుడను ముద్ర బిళ్ళయు ||
రామ నామ మను వరఖడ్గము వి ( విరాజిల్లునయ్య)
రాజిల్లునైయ్య త్యాగరాజునికి ||
(బంటు)