Friday, June 30, 2006

Monday, June 26, 2006

పరిచయం - about us


We are Syam and Madhu
Born in two traditional families on the same date,
came to USA at the same time,
graduated at the same university at the same time,
now found each other at the same time :)

We love
We love music and dance
We love to travel
We love our country
We love humanity


Thanks for visiting bye and have a nice time here.Some Videos We Made

 1. బంటు రీతి
 2. Ramayana - బొమ్మల రామాయణం - రామదాసు కీర్తనలు
 3. Ramayana - బొమ్మల రామాయణం - జగదానంద కారకా
 4. India - Slide Show

మాకు చాలా ఇష్టమైన సినిమాలు బ్లాగ్లో

 1. Mr Pellam - Telugu Cinema Online - మిష్టర్ పెళ్ళాం
 2. Satyame Sivam - సత్యమే శివం
 3. Watch Swades Online - स्वदेस्
 4. మాయాబజార్ - Mayaabajaar Online
 5. మిస్సమ్మ - Missamma Old (Watch Online)

Swami Vivekananda On Hinduism


SWAMI VIVEKANANDA'S inspiring personality was well known both in India and in America during the last decade of the nineteenth century and the first decade of the twentieth. The unknown monk of India suddenly leapt into fame at the Parliament of Religions held in Chicago in 1893, at which he represented Hinduism. His vast knowledge of Eastern and Western culture as well as his deep spiritual insight, fervid eloquence, brilliant conversation, broad human sympathy, colourful personality, and handsome figure made an irresistible appeal to the many types of Americans who came in contact with him. People who saw or heard Vivekananda even once still cherish his memory after a lapse of more than half a century.

Here you can read through his speech at the World Parliament of Religions and also listen to his voice. Hope you enjoy...
 1. WELCOME ADDRESS - Chicago, Sept 11, 1893
 2. WHY WE DISAGREE - Chicago, Sept 15, 1893
 3. Paper on Hinduism - I
 4. Paper on Hinduism II
 5. Paper on Hinduism III
 6. Paper on Hinduism IV

India


India - A Brief History with Maps

 1. Series I - India Before 684 B.C.
 2. Series II - Magadha Empire - Pandya - Chera - Chola
 3. Series III - India from 0 A.D.(Anna Domini) To 10th Century
 4. Series IV - India from 10th Century to 16th Century A.D.
 5. Series V- India from 1600 till 1800(End of Mughals)
 6. Series VI - 1800 - 1947 (British Rule)
 7. Series VII - 1947 after math and states later
 8. Series VIII - Kashmir After 1947
 9. Series IX - Wars 1962, 1965, 1971
 10. Series X - Wars after Wars
 11. Series XI - ईस्वर् अल्लाह् - 1947 earth

My India Series

 1. My India Series - I - Outline
 2. My India Series - II - Physical Features
 3. My India Series - III - National Symbols Explained
 4. My India Series - IV - Presidents of India
 5. My India Series - V - Civilian Awards in India
 6. My India Series - VI

Friday, June 23, 2006

An important Note

We have come to another country in search of education, Job, money leaving behind our own people whom we are grown up with. We all have different backgrounds, families and experiences.

I agree we all have different ideas of our mother land. Some of us are proud of our nation’s rich and varied heritage. Some of us are proud of our raising GDP and recent changes of rates of developments and growing international importance. Some of us are proud of raising comfort levels among the middle class as felt by us at our home places.

But we also have a large chunk of ourselves who are discontented with what is rampant there. Like Corruption, politics, caste system, poverty, illiteracy, violence, governments' inactivity and fraud. Yes, we are here for money, comfort and good job. Where ever we go, whatever we do, we are Indians. We accept it or not, we are Indians. Don't you have a responsibility?

In the context of deteriorating value systems in the contemporary world, I would like to tell you, we used to have a great respect towards our parents. I said "we used to" because there are a lot of instances after the so called westernization has occurred in India that parents are left to their plight. Even westerns don’t do that so often. I don’t know how that crept into our culture.

Coming back to the point, this value of respecting parents begets another great responsibility of respecting your country. You may not respect it but protect it. Help it to grow in the right way. After all that is where you grew up the whole life, even if you are not grown up there that is where you belong to. World recognizes you by that name. Your culture even after being a lot westernized has its roots in there.

You can't be an American or a British even if you cultivate a whole lot of their habits. You are still called an Indian. People generally give their life for the sake of their nations and we now have youngsters who can talk a lot bad and try to disown our nation?????

Don't make a move back thinking you could be the only one moving forward. Doesn't a population that big find a companion for you?

THINK again for your country. Lets US make Our India Better place to live, thus contributing to the whole new world. Let us not increase the differences between nations.

Join together.

Pledge Today.

Saturday, June 10, 2006

కీర్తనలు

 1. ఆలోకయే శ్రీ బాలకృష్ణం - హుసేని - నారాయణ తీర్థ
 2. ఇంతకన్నాందమేమి!?? ఓ రామ! రామ!
 3. ఇదిగో భద్రాద్రి మున్నగు రామదాసు కీర్తనలు
 4. ఎంత మాత్రమున యెవ్వరు తలచిన అంత మాత్రమేనీవు
 5. కృష్ణం కలయ సఖి - ముఖారి - నారాయణ తీర్ధ
 6. కృష్ణా నీ బేగనే బారో - కళ్యాణి - వ్యాసరాయ - శశాంక్
 7. క్షీరాబ్ధి కన్యకకు - - యం.యస్.సుబ్బులక్ష్మి
 8. చక్కని రాజ మార్గము -
 9. చేసినదెల్ల మరచితివో - సుధా రఘునాథన్
 10. జగదానంద కారకా - నాట - త్యాగరాజ - తిరువాయూర్
 11. జగదానంద కారకా - నాట - త్యాగరాజ - యూ. శ్రీనివాస్
 12. జగదానంద కారకా - నాట - త్యాగరాజ - రామాయణం
 13. జగదోద్ధారణ - కాపి
 14. డోలాయాం చల డోలాయాం - యం.యస్.సుబ్బులక్ష్మి
 15. తెలిసితేమోక్షము - తెలియకున్న బంధము
 16. త్యాగరాజ యోగ వైభవం - సుబ్బులక్ష్మి - రంజని గాయత్రి
 17. దుడుకుగల నన్నేదోర కొడుకు బ్రోచురా - గౌళ - త్యాగరాజ
 18. నారాయణతే నమో నమో
 19. నిధి చాలా సుఖమా - కళ్యాణి - త్యాగరాజ
 20. పంచరత్న కీర్తనలు - శ్రీ బాల మురళీ కృష్ణ
 21. పక్కల నిలబడి - త్యాగరాజ కృతి
 22. పరిదానమిచ్చితే - బిలహరి - పట్ణం శుభ్రహ్మణ్య అయ్యర్
 23. పలుకే బంగారమాయెనా - భద్రాచల రామదాసు కీర్తన
 24. పిబరే రామ రసం - శ్రీ బాల మురళీ కృష్ణ
 25. బంటు రీతి కొలువు - హంస నాదం - త్యాగరాజ
 26. బాల కనకమయ - అఠాణ - త్యాగరాజ
 27. బ్రహ్మ కడిగిన పాదము - ముఖారి - అన్నమాచార్య
 28. బ్రోచేవారెవరురా!! యం.యస్.సుబ్బులక్ష్మి
 29. బ్రోవా భారమా - యూ. శ్రీనివాస్ & సుధా రఘునాథన్
 30. భావయామి గోపాల బాలం - యామన్ కళ్యాణి - అన్నమాచార్య
 31. మధురాష్టకం - మిశ్ర కమాజు - వల్లభాచార్య
 32. మాతే మలయాధ్వజ పాండ్య సంజాతే -- యం.యస్.సుబ్బులక్ష్మి
 33. ముద్దుగారె యశోద - కురింజి - అన్నమాచార్య
 34. మైత్రీం భజత, అఖిల హృత్ జైత్రీం |
 35. రఘు వంశ సుధా - కదనకుతూహలం - పట్ణం సుభ్రమణ్య అయ్యర్
 36. రామా నన్ను బ్రోవరా - త్యాగరాజు - హరికాంభోజీ)
 37. వద్దనే వారు లేరు - త్యాగరాజ కృతి
 38. వాతాపి గణపతిం భజేహం - హంస ధ్వని - ముత్తుస్వామీ దీక్షితార్
 39. విరిబోని - భైరవి - అడయప్ప
 40. శ్రీ రామ పాదమా - మాండోలిన్ శ్రీనివాస్ - అమృత వాహిని
 41. సరసీ రుహాసన ప్రియే - నాట - త్యాగరాజ
 42. సరోజ దళ నేత్రి – శంకరాభరణం – ఆది - సుబ్బులక్ష్మి
 43. సీతమ్మ మాయమ్మ - వసంత - త్యాగరాజ
 44. సీతా కళ్యాణ వైభోగమే - శంకరాభరణం - త్యాగరాజ
 45. నను పాలింప నడచి  - మోహన - త్యాగరాజ
 46. అనురాగము లేని - సరస్వతి - బాల మురళీ కృష్ణ 
 47. అప్ప రామ భక్తియెంతో గొప్పరా!!! -- త్యాగరజ కీర్తన - బాలమురళి
 48.  

Wednesday, June 07, 2006

"Heal The World" - Make A Better Place

"There's A Place In Your Heart
And I Know That It Is Love
And This Place
Could Be Much Brighter Than Tomorrow
And If You Really Try
You'll Find There's No Need To Cry
In This Place You'll Feel
There's No Hurt Or Sorrow"

"There Are Ways
To Get There
If You Care Enough
For The Living
Make A Little Space
Make A Better Place..."
There's A Place In
Your Heart
And I Know That It Is Love
And This Place Could
Be Much
Brighter Than Tomorrow
And If You Really Try
You'll Find There's No Need
To Cry
In This Place You'll Feel
There's No Hurt Or Sorrow

There Are Ways
To Get There
If You Care Enough
For The Living
Make A Little Space
Make A Better Place...

Heal The World
Make It A Better Place
For You And For Me
And The Entire Human Race
There Are People Dying
If You Care Enough
For The Living
Make A Better Place
For You And For Me

If You Want To Know Why
There's A Love That
Cannot Lie
Love Is Strong
It Only Cares For
Joyful Giving
If We Try
We Shall See
In This Bliss
We Cannot Feel
Fear Or Dread
We Stop Existing And
Start Living

Then It Feels That Always
Love's Enough For
Us Growing
So Make A Better World
Make A Better World... -- Heal The World--


And The Dream We Were
Conceived In
Will Reveal A Joyful Face
And The World We
Once Believed In
Will Shine Again In Grace
Then Why Do We Keep
Strangling Life
Wound This Earth
Crucify Its Soul
Though It's Plain To See
This World Is Heavenly
Be God's Glow

We Could Fly So High
Let Our Spirits Never Die
In My Heart
I Feel You Are All
My Brothers
Create A World With
No Fear
Together We'll Cry
Happy Tears
See The Nations Turn
Their Swords
Into Plowshares

We Could Really Get There
If You Cared Enough
For The Living
Make A Little Space
To Make A Better Place...
Heal the World) X 3
There are people X2

For you and for me X 5

Thursday, June 01, 2006

Welcome (సుస్వాగతం)


For an Index of posts in this blog click on the above picture.

సుస్వాగతం

स्वागत्


The Supreme Being was described by saints as 'Satyam-Sivam-Sundaram'. "Satyam" which is True & Existent - "Sivam" which is benevolent & Magnanimous - "Sundaram" which is Blissful & Beautiful. It is also defined as Sat-Chit-Ananda which means that The Absolute Being is the unbound happiness (Ananda) you get from knowing (Chittha) the real and everlasting truth (Sathya), The God.

Sathyam is the feet, Sivam is the trunk and Sundaram the head. On Sathyam (Truth) we should stand, as Sivam (Benevolent) we should be and should have a thought that is Sundaram (Beautiful and Delightful). Hope this blog will at least on a few occasions prompts you to be truthful, benevolent and to have a beautiful mind.

I welcome you all. I expect most of the visitors to this blog would be able to understand English and hence I would write this introduction in English. Other languages that might be seen in my blog are Telugu(తెలుగు) and Hindi (हिन्दी).

I wrote this introduction about an year after I started this blog. B'coz I thought there should at least one post which welcomes and introduces you all to the blog.

This blog, though primarily started as an exploratory venture, later it became a passion, then an addiction, then a compulsion, then an asset and an object of self-complacency. After all said and done, what so ever I feel about my blog, I do get visitors searching for something they want, which they get to have it in my blog.

Basically, what all my blog has, are the things I have a personal passion for. I feel any Indian (or a Telugu fellow) would have more or less similar kind of likes and dislikes that I have. Anyway, I hope this blog would help you all in some way or the other and would inspire you all to be responsible citizens.

For an Index of posts in this blog click on the above picture.

The most common topics posted in this blog are

India,
Health,
Carnatic Music,
Videos,
Songs in Telugu, Hindi, English,
Hinduism,
Swami Vivekananda,
K. Viswanath,
Baapu,
Telugu literature,
Old Hindi Songs
and the LIST GOES ON...............